ĐIỀU KHOẢN & amp; CHÍNH SÁCH


Tiếp xúc

AXITEC Energy Co. Ltd.
11A Hồng Hà, Phường 2, Tan Binh District,
Hồ Chí Minh City
Vietnam

Điện thoại: +84 901467577
Email: info(at)axitecsolar.com 
Internet: www.axitecsolar.com

Điều khoản kinh doanh chung

General Service Terms and Conditions / Các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện chung
PDF download file / Tệp tải xuống PDF – Các Điều khoản Dịch vụ và Điều kiện chung

Ghi chú
Xin lưu ý: Tất cả dữ liệu kỹ thuật được cung cấp trong bảng dữ liệu của chúng tôi là tài sản của Axitec Energy GmbH & amp; Co.KG và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ đảm bảo nào về tính đầy đủ hoặc chính xác. Dữ liệu này bị cấm cho bất kỳ hình thức sử dụng thương mại nào.