THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Thông báo trang web

AXITEC Energy Co. Ltd.
11A Hồng Hà, Phường 2, Tan Binh District,
Hồ Chí Minh City
Vietnam

Đại diện bởi:

General Director: Simon Trung Hieu Tran

Tiếp xúc:

Điện thoại: +84 901467577

Email: info(at)axitecsolar.com

Chịu trách nhiệm về nội dung:

Simon Trung Hieu Tran
AXITEC ENERGY CO. LTD
7th Floor, Me Linh Point Tower,
No. 2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam

Giải quyết tranh chấp

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vui lòng tìm email của chúng tôi trong ấn bản / thông báo pháp lý.
Chúng tôi không tham gia giải quyết tranh chấp trực tuyến tại hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Trách nhiệm đối với nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của các trang web này theo Sec. 7, đoạn 1 Đạo luật Telemedia Đức (TMG). Tuy nhiên, theo Sec. 8 đến 10 Đạo luật Telemedia của Đức (TMG), các nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ giám sát vĩnh viễn thông tin được gửi hoặc lưu trữ hoặc tìm kiếm bằng chứng chỉ ra các hoạt động bất hợp pháp.
Các nghĩa vụ pháp lý đối với việc xóa thông tin hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin vẫn không bị thách thức. Trong trường hợp này, trách nhiệm pháp lý chỉ có thể thực hiện tại thời điểm biết về một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Nội dung bất hợp pháp sẽ bị xóa ngay lập tức khi chúng tôi biết được chúng.

Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết

Đề nghị của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba bên ngoài. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung của các trang web đó, do đó chúng tôi không thể đảm bảo cho những nội dung đó. Nhà cung cấp hoặc quản trị viên của các trang web được liên kết luôn chịu trách nhiệm về nội dung của chính họ.
Các trang web được liên kết đã được kiểm tra về khả năng vi phạm pháp luật tại thời điểm thiết lập liên kết. Nội dung bất hợp pháp không được phát hiện tại thời điểm liên kết. Việc giám sát vĩnh viễn nội dung của các trang web được liên kết không thể được áp đặt nếu không có dấu hiệu hợp lý rằng đã có hành vi vi phạm pháp luật. Các liên kết bất hợp pháp sẽ bị xóa ngay lập tức tại thời điểm chúng tôi biết được chúng.

Bản quyền

Nội dung và bộ sưu tập do các nhà cung cấp xuất bản trên các trang web này phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối cũng như sử dụng bất kỳ hình thức nào ngoài phạm vi của luật bản quyền đều phải có sự cho phép bằng văn bản của tác giả hoặc người khởi tạo. Tải xuống và bản sao của các trang web này chỉ được phép sử dụng cho mục đích riêng tư.
Việc sử dụng nội dung của chúng tôi với mục đích thương mại mà không có sự cho phép của người khởi tạo bị cấm. Luật bản quyền của các bên thứ ba được tôn trọng miễn là nội dung trên các trang web này không có nguồn gốc từ nhà cung cấp. Đóng góp của các bên thứ ba trên trang web này được chỉ ra như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy bất kỳ vi phạm luật bản quyền, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi. Những nội dung như vậy sẽ bị xóa ngay lập tức.

Ghi chú

Xin lưu ý: Tất cả dữ liệu kỹ thuật được cung cấp trong bảng dữ liệu của chúng tôi là tài sản của Axitec Energy GmbH & amp; Co.KG và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ đảm bảo nào về tính đầy đủ hoặc chính xác. Dữ liệu này bị cấm cho bất kỳ hình thức sử dụng thương mại nào.

Tín dụng hình ảnh

Adobe Stock | https://stock.adobe.com
Nhà: #176940079, © agnormark, Adobe Stock
Solar modules: #297964571, © Thinapob, Adobe Stock
Energy storages: #114122987, © Dariusz Jarzabek, Adobe Stock
Company: #194071373, © Panumas, Adobe Stock
News: #93179393, © tranquocphongvn, Adobe Stock / #390384277, © NicoElNino, Adobe Stock
Career: #39422380, © goodluz, Adobe Stock
Projects: #171702936, © gui yong nian, Adobe Stock
Contact: #335719121, © Aliaksandr Marko, Adobe Stock - #46286908, © rendermax, Adobe Stock
Exhibitions: #93179393, © tranquocphongvn, Adobe Stock - #166856052, © TTstudio, Adobe Stock - #191274582, © Noppasinw, Adobe Stock - #136185492, © KT759, Adobe Stock - #225433152, © Kevin Ruck, Adobe Stock - #158369532, © f11photo, Adobe Stock

Picfair | https://www.picfair.com
Exhibitions: Stockfoto Picfair, picfair-05562477